บริษัท ไออาร์พี จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2555
เริ่มดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา ออกแบบ
และให้บริการซอฟต์แวร์ระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศ ให้แก่ลูกค้าตามที่ต้องการ

                   


                   


Copyright © 2015 www.irip.co.th All rights reserved.